Cách chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán cho sinh viên

Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

Vậy làm thế nào để được chọn đề tài báo cáo thực tập kế toán phù hợp ?

Đề tài khóa luận phải phù hợp với chuyên ngành kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị thực tập và góp phần giải quyết các vấn đề (yếu kém) của thực tiễn đặt ra đối với đơn vị thực tập.

cach-chon-de-tai-bao-cao-thuc-tap

Với mục đích nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, sinh viên chuyên ngành kế toán không chọn các đề tài thuộc về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích báo cáo tài chính hay kiểm toán.

Các đề tài về báo cáo thực tập kế toán và luận văn thường gặp:

 • 1.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (áp dụng được đối với tất cả các đơn vị sử dụng nhiều lao động)
 • 2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ (trong DN SX)
 • 3.Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm (trong DN công nghiệp)
 • 4. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình (trong DN xây lắp)
 • 5. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và kết quả tiêu thụ
 • 6.Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
 • 7. Kế toán lưu chuyển hàng hóa (trong DN thương mại nội địa)
 • 8. Kế toán các nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • 9. Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh
 • 10. Kế toán thu chi và chênh lệch thu chi (trong các đơn vị hành chính sự nghiệp)
 • 11. Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh dịch vụ ….
 • 12. Kế toán các nghiệp vụ thuế tại doanh nghiệp….
 • 13. Kế toán tài sản cố định (hữu hình) và bất động sản đầu tư….
 • 14. Kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán …

Ngoài các đề tài kể trên sinh viên có thể chọn đề tài khác nhưng phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn.
Đề tài báo cáo thực tập kế toán sinh viên lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.
Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại các đơn vị thực tập hoặc thực tiễn có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.